Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-book

Njoggende bondel fan Abe de Vries as e-book ALDSYL – Tongersei 14 maart is te Aldsyl presintearre de njoggende dichtbondel fan dichter en Gysbert Japicxpriis laureaat Abe de Vries, titele Mienskar. De bondel is subsydzjefrij ta stân kaam en papierfrij inkeld as e-book útbrocht. De pdf is fergees del te laden fia www.seedyksterfeartfisk.blogspot.com en it…