Steun ons werk en wordt onze VRIEND!

Voor €25/jaar vooraan bij alle activiteiten en kans op een kunstwerk t.w.v. €250. Dat moet altijd doorgaan!

Maak je bijdrage meteen over op IBAN07 RABO 0303 5075 94 t.n.v. St. Keunstkrite Twizel o.v.v. #VRIEND2019

Hartelijk dank en tot ziens!!

Ik word vriend !!

 

Liever zakelijk sponsoren?
Voor bedrijven hebben wij een speciaal sponsorprogramma opgestart.

 

Stypje ús wurk en wurd ùs FREON! 
Foar € 25/jier foaroan by alle barrens én kâns op in Keunstwurk t.w.f. € 250. Dat moat altiid wêze!!
Meitsje fuort jo bydrage oer op IBAN07 RABO 0303 5075 94 t.n.f. St. Keunstkrite Twizel o.f.f. #freon2019

Tige Tank en oan’t sjen!!

Ik wurd freon !!

 

Leaver saaklik sponsoaren? 
Foar bedriuwen hawwe wy in spesjaal sponsoarprogramma opstart.